Uw mandje is leeg

Leveringsvoorwaarden

Algemeen

Foto Hafo BV behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gezien deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden, raadt Foto Hafo BV u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

Foto Hafo BV is aangesloten bij de Stichting Nederlandse Fotovakhandel.

 

Winkel Leveringsvoorwaarden van de foto-video-handelaren, deelnemers van de Stichting Nederlandse Fotovakhandel

De onderhavige leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op een ieder die met een winkelier, deelnemer van de Stichting Nederlandse Fotovakhandel, een overeenkomst sluit tot verkoop en/of verhuur van roerende zaken en/of de overeenkomst van opdracht/aanneming van werk/bewaarneming. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3 kan de winkelier in individuele overeenkomsten met een klant, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, afwijken van de bepalingen uit deze Ieveringsvoorwaarden.


1. Bepalingen over de verkoop van zaken


1.1. Plaats van aflevering
Plaats van aflevering is het winkeladres van de winkelier, tenzij een andere plaats van aflevering wordt overeengekomen.


1.2. Termijn van levering
Voor zover niet anders wordt overeengekomen, vindt levering plaats binnen 30 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst. Wanneer niet binnen voornoemde termijn wordt geleverd, is de winkelier pas in verzuim nadat de klant de winkelier schriftelijk een laatste termijn van 14 dagen heeft gegund voor nakoming, en de nakoming binnen deze termijn is uitgebleven. Slechts wanneer nakoming tijdelijk onmogelijk is of wanneer uit de houding van de winkelier blijkt dat aanmaning nutteloos is, kan de klant volstaan met een schriftelijke aansprakelijkstelling, zonder aanmaning en termijn voor nakoming. Vanaf het moment dat de winkelier in verzuim is, kan de klant te zijner keuze nakoming vorderen, dan wel de overeenkomst ontbinden, in beide gevallen onverminderd het recht van de klant om schadevergoeding te vorderen terzake van het niet/niet tijdig leveren.


1.3. Prijzen

·Als de in beginsel door de klant te betalen prijs geldt de prijs die bij gelegenheid van het sluiten van de overeenkomst tussen partijen wordt overeengekomen;

·Wanneer niet expliciet een bepaalde prijs tussen partijen wordt overeengekomen, geldt de prijs zoals deze gewoonlijk door de winkelier in rekening wordt gebracht voor het betreffende artikel.

·De winkelier behoud zich het recht voor om na totstandkoming van de koopovereenkomst een prijswijziging door te voeren.

·Wanneer de winkelier binnen drie maanden na het sluiten van de koop gebruik maakt van zijn recht een hogere prijs in rekening te brengen, heeft de klant het recht om de koop door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

 

1.4. Gebrekkige/onvolledige levering
1 .4.a. De klant mag verwachten dat de gekochte zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Voor zover de klant verwacht dat de zaak bepaalde eigenschappen heeft voor een bijzonder gebruik, dient hij dit aan de winkelier mee te delen bij het sluiten van de koopovereenkomst. Wanneer hij dit laatste nalaat, kan hij zich in een later stadium niet erop beroepen dat het gekochte niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van art. 7:17 BW, tenzij de verwachtingen van de klant ten aanzien van het bijzonder gebruik van het gekochte door de winkelier of door een mededeling van de vorige verkoper in de zin van art. 7:18 BW gewekt zijn. De klant kan zich jegens de winkelier niet beroepen op mededelingen van de vorige verkoper als bedoeld in art. 7:18 BW, voorzover de winkelier een bepaalde mededeling kende noch behoorde te kennen of duidelijk heeft weersproken.


1.4.b. Een garantie van de fabrikant of importeur terzake het verkochte artikel, wordt vermoed slechts betrekking te hebben op het normaal gebruik van de verkochte zaak, tenzij uit de garantie anders blijkt. De klant kan aan die garantie geen verwachting ten nadele van de winkelier ontlenen dat de zaak geschikt zou zijn voor een bijzonder gebruik, wanneer dit niet blijkt uit de garantiebepalingen, en de klant dit voornemen tot bijzonder gebruik niet tevens aan de winkelier heeft medegedeeld.


1.4.c. Wanneer de zaak een tekortkoming vertoont in de zin van afdeling 3, titel 3, boek 6 BW (productaansprakelijkheid), dan is de winkelier niet jegens de klant aansprakelijk voor schade als in deze wetsartikelen bedoeld, tenzij hij (a) hef gebrek kende of behoorde te kennen, (b) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (c) het zaakschade betreft terzake waarvan krachtens afdeling 3, titel 3 van boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise.

Een fabrikant- of importeursgarantie als hiervoor in lid 1.4.b. bedoeld mag niet door de klant worden beschouwd als een toezegging door de winkelier dat de zaak bepaalde gebreken niet heeft in de zin van de wettelijke regeling terzake productaansprakelijkheid.

Indien de winkelier de schade van de klant vergoedt krachtens het in dit artikellid genoemde punt a of b is de klant verplicht zijn rechten jegens de fabrikant/importeur uit hoofde van eerder genoemde wetsartikelen aan de winkelier over te dragen.


1.4.d. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt kan de klant te zijner keuze vorderen: a. nakoming, en wel in de volgende varianten:

·aflevering van het ontbrekende;

·herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;

·vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het overeengekomen te gering is om deze vervanging te rechtvaardigen, of de zaak na het tijdstip dat de klant redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan omdat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.

danwel

b. ontbinding van de koopovereenkomst nadat de winkelier in verzuim is geraakt; c. beiden onverminderd het recht van de klant op aanvullende of vervangende schadevergoeding over de periode dat de winkelier in verzuim is.


1.4.e. Het in artikel 1.4.d. sub a genoemde recht heeft de klant alleen, wanneer hij de winkelier binnen bekwame tijd schriftelijk kennis heeft gegeven van de gebreken die aan het gekochte kleven.


1.4.f. Indien bij een consumentenkoop de koper van een voor vervanging vatbare zaak herstel of vervanging daarvan overeenkomstig 1 .4.d. sub a vordert, is de winkelier bevoegd tussen vervanging of teruggave te kiezen. De winkelier is gehouden deze keuze binnen korte tijd te doen en vervolgens zijn verplichtingen binnen redelijke tijd na te komen; bij gebreke hiervan kan de koper zijn rechten op vervanging of herstel doen gelden.


1.5. Bewijs van aankoop.
De klant kan slechts rechten doen gelden jegens de winkelier uit hoofde van de hiervoor genoemde artikelen voor zover hij erin slaagt het bewijs te leveren dat hij het betreffende artikel bij de winkelier heeft gekocht waartoe de overlegging van een aankoopbon kan behoren.


2. Bepalingen betreffende opdracht/aanneming van werk/bewaarneming


2.1. Aansprakelijkheid
2.1.a In geval van ondeugdelijke prestatie, beschadiging, verminking, of het geheel dan wel gedeeltelijk verloren gaan van de door de klant van de winkelier overgedragen beeld-, geluid- en/of informatiedragend materiaal en apparatuur (daaronder begrepen film-, foto-, dia en negatiefmateriaal en -apparatuur, video- of audiotapes en diskettes), heeft de klant de keuze om - voor zover mogelijk - nakoming te vorderen, dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de klant op schadevergoeding.


2.1.b Verwerking van het van de winkelier ter beschikking gestelde materiaal, zoals ontwikkelen, afdrukken, vergroten, kopieeren etc., zal geschieden binnen een door de winkelier en klant overeengekomen termijn. Artikel 1.2 is van overeenkomstige toepassing.


2.1.c De winkelier is, binnen de grenzen van artikel 6:106 BW, niet aansprakelijk voor immateriele schade die de klant lijdt ten gevolge van het niet/niet tijdig presteren (2.1.b.), dan wel de beschadiging, verminking of het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van het materiaal (2.1 .a.).


2.2. Bewijs van afgifte.
De klant kan slechts rechten doen gelden jegens de winkelier uit hoofde van de hiervoor genoemde artikelen voorzover hij erin slaagt het bewijs te leveren dat hij het betreflende artikel bij de winkelier heeft ingeleverd ter verwerking, waartoe de overlegging van een afgiftebewijs kan behoren


2.3. Inbreuk op auteursrecht.
De winkelier neemt bij aanvaarding van een opdracht tot het reproduceren van een geschrift en/of afbeelding en/of geluid- en/of beeldopname geen aansprakelijkheid op zich voor inbreuk op enig daarop berustend auteursrecht, behoudens voorzover hij zich bij aanvaarding van de opdracht van deze inbreuk bewust was. In geval de winkelier door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op een auteursrecht, is de klant/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die de winkelier ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe de winkelier door derden wordt aangesproken, tenzij de winkelier zich van de inbreuk op het auteursrecht bewust was.


3. Verhuur


3.1. Aansprakelijkheid verhuurder
a. Als een door de winkelier aan de klant verhuurde zaak bij gebruik door de klant niet goed blijkt te functioneren, terwijl de klant wel op juiste wijze met de gehuurde zaak omgaat, dient de klant met bekwame spoed na ontdekking van het gebrek, dit schriftelijk of persoonlijk in de winkel te melden aan de winkelier.

b. De winkelier zal na ontvangst van deze melding in overleg treden met de klant teneinde ofwel met onmiddellijke ingang de gebreken aan het gehuurde te herstellen, ofwel aan de klant een vervangend deugdelijk apparaat ter beschikking te stellen, ofwel San de klant de kosten te vergoeden terzake van het huren van een vervangend apparaat.

c. Indien en voorzover nakoming van de huurovereenkomst nog zinvol of mogelijk is, raakt de winkelier pas in verzuim wanneer hij na ontvangst van de hiervoor genoemde schriftelijke of persoonlijke melding van de klant terzake van niet (goed) functioneren van het apparaat, niet met bekwame spoed op de voet van het hiervoor onder b. bepaalde een oplossing verschaft.

d. Wanneer de winkelier in verzuim is heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden en om aanvullende of vervangende schadevergoeding te vorderen conform het bepaalde in artikel 3.2. In geval van ontbinding zal de winkelier de vooruitbetaalde huur en de eventueel door de klant betaalde borgsom aan hem restitueren.


3.2. Aansprakelijkheid huurder.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, levert de aanvaarding van de gehuurde zaak door de klant een vermoeden ten laste van de klant op, dat hij het gehuurde in deugdelijke staat en zonder gebreken heeft ontvangen. De klant kan een demonstratie van het naar behoren functioneren van de gehuurde zaak verlangen voor de in ontvangstneming hiervan. Mits de goede werking van de gehuurde zaak aan de klant is getoond, dan wel de winkelier de klant hiervoor de gelegenheid heeft geboden, is de klant aansprakelijk voor elk gebrek aan de gehuurde zaak, dat bij teruggave door de winkelier wordt vastgesteld, tenzij het gebrek hem niet kan worden toegerekend.


3.3. Te late teruggave dan wel het uitblijven van teruggave.
De klant is verplicht om na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn het gehuurde artikel in te leveren op het winkeladres van de winkelier. In geval van te late teruggave dan wel uitblijven van teruggave van het gehuurde is de klant, voorzover nakoming niet blijvend onmogelijk is, in verzuim nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door de winkelier en dient hij - behoudens in geval van overmacht - aan verhuurder alle schade te vergoeden die deze lijdt ten gevolge van het uitblijven van of de te late teruggave van het gehuurde. Deze schade wordt gefixeerd op ten minste het navolgende bedrag, dat de klant verschuldigd is vanaf het moment dat hij in verzuim is:

·in geval van een huurperiode van maximaal 2 dagen: een bedrag ter grootte van 1 x de overeengekomen huurprijs per dag of gedeelte van de dag waarmee de huurtermijn is overschreden;

·in geval van een huurperiode langer dan 2 dagen: een bedrag ter grootte van 2 x de overeengekomen huurprijs per dag of gedeelte van de dag waarmee de huurtermijn is overschreden, onverminderd het recht van de winkelier om volledige schadevergoeding te vorderen.

Onder de schade die de winkelier lijdt ten gevolge van het uitblijven van of de te late teruggave worden in ieder geval begrepen de kosten die de winkelier heeft moeten maken en in redelijkheid heeft kunnen maken om het gehuurde terug te krijgen.


3.4. Kosten van vervanging bij uitblijven van teruggave van het gehuurde.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3.3 is de klant gehouden om, wanneer teruggave van het gehuurde ondanks schriftelijke aanmaning hiertoe van de winkelier, uitblijft gedurende een maand na afloop van de huur, alle kosten van de winkelier te vergoeden welke gemoeid zijn met vervanging van het gehuurde door een identiek voorwerp, danwel - indien zulks niet mogelijk is - door een voorwerp dat het gehuurde kan vervangen. Indien vervanging overeenkomstig deze bepaling heeft plaatsgevonden gaat het gehuurde - voor zover het nog bestaat - in eigendom over naar de klant, zodra deze al het verschuldigde aan de winkelier heeft betaald.


4. Algemeen


4.1. Betaling
Levering van zaken en diensten vindt alleen plaats tegen contante betaling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat betaling eerst plaats zal vinden na toezending van de factuur/rekening, dient de betaling door de winkelier te zijn ontvangen binnen de termijn die daarvoor op de factuur/rekening is gesteld, welke termijn niet korter dan 8 werkdagen zal zijn. Is op de factuur/rekening geen betalingstermijn gesteld, dan dient de betaling door de winkelier ontvangen te zijn binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur/rekening. Bij overschrijding van deze termijn is de winkelier gerechtigd wettelijke rente over de vordering te berekenen van voormelde betalingstermijn af alsmede alle in redelijkheid gemaakte kosten van incasso.

Indien de factuur/rekening lager is dan € 50.00 is de winkelier gerechtigd om € 6,75 (incl. BTW) administratie- en orderkosten in rekening te brengen.

Alle leveringen die niet tegen contante betaling plaatsvinden geschieden bovendien onder het recht van eigendomsvoorbehoud van de winkelier en wel totdat de klant de factuur vermeerderd met eventuele verschuldigde wettelijke rente en incassokosten volledig zal hebben voldaan.


4.2. Overmacht
De winkelier is voor een tekortkoming niet aansprakelijk voorzover de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend, wat het geval is indien de tekortkoming niet aan zijn schuld is te wijten, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Bij schade aan zaken van klanten, welke zich onder de winkelier bevinden, ten gevolge van brand/inbraak/diefstal of waterschade, is de winkelier ondanks een eventuele overmachtsituatie, gehouden om de betreffende schade aan de klant te vergoeden indien en voor zover hij hiervoor een uitkering ontvangt van zijn verzekeraar.


4.3. Overeenkomsten met klanten, handetend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
De winkelier is niet aansprakelijk voor schade die voor een klant voortvloeit uit een overeenkomst, zoals hiervoor omschreven in de hoofdstukken 1 tot en met 3, voorzover de klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


4.4. Het recht op nakoming, ontbinding of schadevergoeding.
Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over het recht van één der partijen op nakoming, ontbinding of schadevergoeding, wordt verondersteld dat aan alle wettelijke vereisten terzake is voldaan, behoudens voorzover één of meerdere van deze vereisten uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is/zijn uitgesloten.


Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr. 900/83 op 15 april 1994.

© Copyright Stichting Nederlandse Fotovakhandel.