Hieronder onze leveringsvoorwaarden, zowel voor het web als offline. Wij zijn aangesloten bij het Webshop Keurmerk en de Stichting Ned. Fotovakhandel.

Algemene Voorwaarden Online aankopen

Je kunt onze algemene voorwaarden voor online aankopen hieronder lezen of als PDF downloaden (Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk) Onze reguliere voorwaarden vindt u verder op deze pagina

In het kort:

Onze webshop is een verlengstuk van onze winkel, je kan je makkelijk orienteren en eventueel online de aankoop te doen, maar natuurlijk kan je rustig ook in de winkel komen. Je hebt dan de gelegenheid om het product nog beter te bekijken en wij hebben de gelegenheid om je nog beter te informeren over het gebruik ervan! In alle gevallen ben je ervan verzekerd, dat je de juiste keuze maakt, tegen de juiste prijs!

Bestelling

Zodra u uw keuze heeft gemaakt volgt u de stappen in het bestelproces. U kunt aangeven of u het product thuisbezorgd wilt hebben of dat u het in de winkel af wilt halen. In beide gevallen verloopt de betaling bij voorkeur via iDeal, de snelle en veilige betaalmethode. Uw betaling wordt verwerkt door Mollie.com, een zeer betrouwbare partner. Het is ook mogelijk om te betalen met een creditcard (VISA, Mastercard) Gezien onze scherpe prijsstelling en de kosten, die de creditcardmaatschappijen ons in rekening brengen, zijn we genoodzaakt om daarbij een toeslag van 2% in rekening te brengen. Wilt u het product in de winkel afhalen en betalen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op om te reserveren.

Levertijden

Bij de producten staat een voorraad indicatie vermeld. Bij op voorraad in Winkel, worden bestellingen die voor 15:30 geplaatst zijn nog dezelfde dag verwerkt en verzonden. Bij op voorraad in Magazijn, kan er gekozen worden uit verschillende leveropties zoals Same-Day of volgende werkdag. Voorraadaanduidingen zijn altijd indicatief en kunnen soms afwijken.

Verzending

Bestellingen worden verzonden met PostNL of DHL. Op werkdagen besteld voor 15.30 uur is de volgende dag geleverd, indien het artikel op voorraad is. Ook op zaterdag! Alle bestellingen vanaf 100 euro worden gratis verzonden. Bij kleinere bestellingen zijn de verzend- en administratiekosten 4,95 euro.

Retour

Indien je een product wilt retourneren neem dan altijd eerst telefonisch contact met ons op. We kunnen dan overleggen of een ander artikel beter bij je past. Mocht je binnen twee weken besluiten af te zien van de aankoop, zullen we het product altijd terugnemen en het aankoopbedrag inclusief eventueel gemaakte verzendkosten binnen een week terugbetalen.
Het spreekt vanzelf, dat wij producten alleen terugnemen als aan strikte voorwaarden is voldaan:

– Het artikel en de verpakking moeten in nieuwstaat zijn. Datzelfde geldt voor de accessoires, gebruiksaanwijzing en eventuele software.
– Het serienummer van het product wordt altijd door ons gecontroleerd.
– In kader van de wet op Aankopen op Afstand is het retourneren van producten mogelijk tot 14 dagen na aankoop.

Een aankoop, die wel is voldaan, maar nog niet geleverd is, omdat het product nog niet beschikbaar was, kan kostenloos worden geannuleerd indien je toch van de aankoop wilt afzien. Dit geldt vanzelfsprekend niet bij aankopen, die nadrukkelijk als Pre-Order zijn aangemerkt.

Garantie

Op alle producten die wij leveren zit 2 jaar garantie. Sommige artikelen hebben een langere garantietermijn nadat ze geregistreerd zijn.
Je kan ook kiezen voor het Hafo zekerheidspakket. Alle apparatuur is dan 3 jaar lang verzekerd tegen alle onheil van buitenaf en dat tegen nieuwwaarde.

Vragen

Mochten er vragen zijn over het bestelproces, levertijden, betalingsmogelijkheden of anderszins, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Onze formele leveringsvoorwaarden vindt u hier: Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Foto Hafo B.V.
Wagenstraat 67, 2512 AR, Den Haag;
Telefoonnummer: 070-3608804 (bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00);
[email protected];

KvK-nummer 27080406;
BTW-identificatienummer NL805854125B01;

Foto Hafo B.V. is aangesloten bij de Stichting Nederlandse Fotovakhandel

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 16. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 17. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindig of de webshop door Webshop Keurmerk is geschorst of geroyeerd.
 6. Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 7. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij Webshop Keurmerk aanhangig te worden gemaakt.
 8. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Wanneer Stichting Webshop Keurmerk een wijziging zal aanbrengen zullen wij de ondernemer middels de nieuwsbrief op de hoogte stellen en de nieuwste voorwaarden plaatsen op onze website (https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam

Onze formele leveringsvoorwaarden: Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Foto Hafo BV is aangesloten bij de Stichting Nederlandse Fotovakhandel.

Winkel Leveringsvoorwaarden van de foto-video-handelaren, deelnemers van de Stichting Nederlandse Fotovakhandel

De onderhavige leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op een ieder die met een winkelier, deelnemer van de Stichting Nederlandse Fotovakhandel, een overeenkomst sluit tot verkoop en/of verhuur van roerende zaken en/of de overeenkomst van opdracht/aanneming van werk/bewaarneming. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3 kan de winkelier in individuele overeenkomsten met een klant, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, afwijken van de bepalingen uit deze Ieveringsvoorwaarden.

 1. Bepalingen over de verkoop van zaken

1.1. Plaats van aflevering
Plaats van aflevering is het winkeladres van de winkelier, tenzij een andere plaats van aflevering wordt overeengekomen.

1.2. Termijn van levering
Voor zover niet anders wordt overeengekomen, vindt levering plaats binnen 30 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst. Wanneer niet binnen voornoemde termijn wordt geleverd, is de winkelier pas in verzuim nadat de klant de winkelier schriftelijk een laatste termijn van 14 dagen heeft gegund voor nakoming, en de nakoming binnen deze termijn is uitgebleven. Slechts wanneer nakoming tijdelijk onmogelijk is of wanneer uit de houding van de winkelier blijkt dat aanmaning nutteloos is, kan de klant volstaan met een schriftelijke aansprakelijkstelling, zonder aanmaning en termijn voor nakoming. Vanaf het moment dat de winkelier in verzuim is, kan de klant te zijner keuze nakoming vorderen, dan wel de overeenkomst ontbinden, in beide gevallen onverminderd het recht van de klant om schadevergoeding te vorderen terzake van het niet/niet tijdig leveren.

1.3. Prijzen

·Als de in beginsel door de klant te betalen prijs geldt de prijs die bij gelegenheid van het sluiten van de overeenkomst tussen partijen wordt overeengekomen;

·Wanneer niet expliciet een bepaalde prijs tussen partijen wordt overeengekomen, geldt de prijs zoals deze gewoonlijk door de winkelier in rekening wordt gebracht voor het betreffende artikel.

·De winkelier behoud zich het recht voor om na totstandkoming van de koopovereenkomst een prijswijziging door te voeren.

·Wanneer de winkelier binnen drie maanden na het sluiten van de koop gebruik maakt van zijn recht een hogere prijs in rekening te brengen, heeft de klant het recht om de koop door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

1.4. Gebrekkige/onvolledige levering
1 .4.a. De klant mag verwachten dat de gekochte zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Voor zover de klant verwacht dat de zaak bepaalde eigenschappen heeft voor een bijzonder gebruik, dient hij dit aan de winkelier mee te delen bij het sluiten van de koopovereenkomst. Wanneer hij dit laatste nalaat, kan hij zich in een later stadium niet erop beroepen dat het gekochte niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van art. 7:17 BW, tenzij de verwachtingen van de klant ten aanzien van het bijzonder gebruik van het gekochte door de winkelier of door een mededeling van de vorige verkoper in de zin van art. 7:18 BW gewekt zijn. De klant kan zich jegens de winkelier niet beroepen op mededelingen van de vorige verkoper als bedoeld in art. 7:18 BW, voorzover de winkelier een bepaalde mededeling kende noch behoorde te kennen of duidelijk heeft weersproken.

1.4.b. Een garantie van de fabrikant of importeur terzake het verkochte artikel, wordt vermoed slechts betrekking te hebben op het normaal gebruik van de verkochte zaak, tenzij uit de garantie anders blijkt. De klant kan aan die garantie geen verwachting ten nadele van de winkelier ontlenen dat de zaak geschikt zou zijn voor een bijzonder gebruik, wanneer dit niet blijkt uit de garantiebepalingen, en de klant dit voornemen tot bijzonder gebruik niet tevens aan de winkelier heeft medegedeeld.

1.4.c. Wanneer de zaak een tekortkoming vertoont in de zin van afdeling 3, titel 3, boek 6 BW (productaansprakelijkheid), dan is de winkelier niet jegens de klant aansprakelijk voor schade als in deze wetsartikelen bedoeld, tenzij hij (a) hef gebrek kende of behoorde te kennen, (b) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (c) het zaakschade betreft terzake waarvan krachtens afdeling 3, titel 3 van boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise.

Een fabrikant- of importeursgarantie als hiervoor in lid 1.4.b. bedoeld mag niet door de klant worden beschouwd als een toezegging door de winkelier dat de zaak bepaalde gebreken niet heeft in de zin van de wettelijke regeling terzake productaansprakelijkheid.

Indien de winkelier de schade van de klant vergoedt krachtens het in dit artikellid genoemde punt a of b is de klant verplicht zijn rechten jegens de fabrikant/importeur uit hoofde van eerder genoemde wetsartikelen aan de winkelier over te dragen.

1.4.d. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt kan de klant te zijner keuze vorderen: a. nakoming, en wel in de volgende varianten:

 • aflevering van het ontbrekende;
 • herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
 • vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het overeengekomen te gering is om deze vervanging te rechtvaardigen, of de zaak na het tijdstip dat de klant redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan omdat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.

danwel

 1. ontbinding van de koopovereenkomst nadat de winkelier in verzuim is geraakt; c. beiden onverminderd het recht van de klant op aanvullende of vervangende schadevergoeding over de periode dat de winkelier in verzuim is.

1.4.e. Het in artikel 1.4.d. sub a genoemde recht heeft de klant alleen, wanneer hij de winkelier binnen bekwame tijd schriftelijk kennis heeft gegeven van de gebreken die aan het gekochte kleven.

1.4.f. Indien bij een consumentenkoop de koper van een voor vervanging vatbare zaak herstel of vervanging daarvan overeenkomstig 1 .4.d. sub a vordert, is de winkelier bevoegd tussen vervanging of teruggave te kiezen. De winkelier is gehouden deze keuze binnen korte tijd te doen en vervolgens zijn verplichtingen binnen redelijke tijd na te komen; bij gebreke hiervan kan de koper zijn rechten op vervanging of herstel doen gelden.

1.5. Bewijs van aankoop.
De klant kan slechts rechten doen gelden jegens de winkelier uit hoofde van de hiervoor genoemde artikelen voor zover hij erin slaagt het bewijs te leveren dat hij het betreffende artikel bij de winkelier heeft gekocht waartoe de overlegging van een aankoopbon kan behoren.

 1. Bepalingen betreffende opdracht/aanneming van werk/bewaarneming

2.1. Aansprakelijkheid
2.1.a In geval van ondeugdelijke prestatie, beschadiging, verminking, of het geheel dan wel gedeeltelijk verloren gaan van de door de klant van de winkelier overgedragen beeld-, geluid- en/of informatiedragend materiaal en apparatuur (daaronder begrepen film-, foto-, dia en negatiefmateriaal en -apparatuur, video- of audiotapes en diskettes), heeft de klant de keuze om – voor zover mogelijk – nakoming te vorderen, dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de klant op schadevergoeding.

2.1.b Verwerking van het van de winkelier ter beschikking gestelde materiaal, zoals ontwikkelen, afdrukken, vergroten, kopieeren etc., zal geschieden binnen een door de winkelier en klant overeengekomen termijn. Artikel 1.2 is van overeenkomstige toepassing.

2.1.c De winkelier is, binnen de grenzen van artikel 6:106 BW, niet aansprakelijk voor immateriele schade die de klant lijdt ten gevolge van het niet/niet tijdig presteren (2.1.b.), dan wel de beschadiging, verminking of het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van het materiaal (2.1 .a.).

2.2. Bewijs van afgifte.
De klant kan slechts rechten doen gelden jegens de winkelier uit hoofde van de hiervoor genoemde artikelen voorzover hij erin slaagt het bewijs te leveren dat hij het betreflende artikel bij de winkelier heeft ingeleverd ter verwerking, waartoe de overlegging van een afgiftebewijs kan behoren

2.3. Inbreuk op auteursrecht.
De winkelier neemt bij aanvaarding van een opdracht tot het reproduceren van een geschrift en/of afbeelding en/of geluid- en/of beeldopname geen aansprakelijkheid op zich voor inbreuk op enig daarop berustend auteursrecht, behoudens voorzover hij zich bij aanvaarding van de opdracht van deze inbreuk bewust was. In geval de winkelier door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op een auteursrecht, is de klant/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die de winkelier ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe de winkelier door derden wordt aangesproken, tenzij de winkelier zich van de inbreuk op het auteursrecht bewust was.

 1. Verhuur

3.1. Aansprakelijkheid verhuurder
a. Als een door de winkelier aan de klant verhuurde zaak bij gebruik door de klant niet goed blijkt te functioneren, terwijl de klant wel op juiste wijze met de gehuurde zaak omgaat, dient de klant met bekwame spoed na ontdekking van het gebrek, dit schriftelijk of persoonlijk in de winkel te melden aan de winkelier.

 1. De winkelier zal na ontvangst van deze melding in overleg treden met de klant teneinde ofwel met onmiddellijke ingang de gebreken aan het gehuurde te herstellen, ofwel aan de klant een vervangend deugdelijk apparaat ter beschikking te stellen, ofwel San de klant de kosten te vergoeden terzake van het huren van een vervangend apparaat.
 2. Indien en voorzover nakoming van de huurovereenkomst nog zinvol of mogelijk is, raakt de winkelier pas in verzuim wanneer hij na ontvangst van de hiervoor genoemde schriftelijke of persoonlijke melding van de klant terzake van niet (goed) functioneren van het apparaat, niet met bekwame spoed op de voet van het hiervoor onder b. bepaalde een oplossing verschaft.
 3. Wanneer de winkelier in verzuim is heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden en om aanvullende of vervangende schadevergoeding te vorderen conform het bepaalde in artikel 3.2. In geval van ontbinding zal de winkelier de vooruitbetaalde huur en de eventueel door de klant betaalde borgsom aan hem restitueren.

3.2. Aansprakelijkheid huurder.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, levert de aanvaarding van de gehuurde zaak door de klant een vermoeden ten laste van de klant op, dat hij het gehuurde in deugdelijke staat en zonder gebreken heeft ontvangen. De klant kan een demonstratie van het naar behoren functioneren van de gehuurde zaak verlangen voor de in ontvangstneming hiervan. Mits de goede werking van de gehuurde zaak aan de klant is getoond, dan wel de winkelier de klant hiervoor de gelegenheid heeft geboden, is de klant aansprakelijk voor elk gebrek aan de gehuurde zaak, dat bij teruggave door de winkelier wordt vastgesteld, tenzij het gebrek hem niet kan worden toegerekend.

3.3. Te late teruggave dan wel het uitblijven van teruggave.
De klant is verplicht om na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn het gehuurde artikel in te leveren op het winkeladres van de winkelier. In geval van te late teruggave dan wel uitblijven van teruggave van het gehuurde is de klant, voorzover nakoming niet blijvend onmogelijk is, in verzuim nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door de winkelier en dient hij – behoudens in geval van overmacht – aan verhuurder alle schade te vergoeden die deze lijdt ten gevolge van het uitblijven van of de te late teruggave van het gehuurde. Deze schade wordt gefixeerd op ten minste het navolgende bedrag, dat de klant verschuldigd is vanaf het moment dat hij in verzuim is:

 • in geval van een huurperiode van maximaal 2 dagen: een bedrag ter grootte van 1 x de overeengekomen huurprijs per dag of gedeelte van de dag waarmee de huurtermijn is overschreden;
 • in geval van een huurperiode langer dan 2 dagen: een bedrag ter grootte van 2 x de overeengekomen huurprijs per dag of gedeelte van de dag waarmee de huurtermijn is overschreden, onverminderd het recht van de winkelier om volledige schadevergoeding te vorderen.

Onder de schade die de winkelier lijdt ten gevolge van het uitblijven van of de te late teruggave worden in ieder geval begrepen de kosten die de winkelier heeft moeten maken en in redelijkheid heeft kunnen maken om het gehuurde terug te krijgen.

3.4. Kosten van vervanging bij uitblijven van teruggave van het gehuurde.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3.3 is de klant gehouden om, wanneer teruggave van het gehuurde ondanks schriftelijke aanmaning hiertoe van de winkelier, uitblijft gedurende een maand na afloop van de huur, alle kosten van de winkelier te vergoeden welke gemoeid zijn met vervanging van het gehuurde door een identiek voorwerp, danwel – indien zulks niet mogelijk is – door een voorwerp dat het gehuurde kan vervangen. Indien vervanging overeenkomstig deze bepaling heeft plaatsgevonden gaat het gehuurde – voor zover het nog bestaat – in eigendom over naar de klant, zodra deze al het verschuldigde aan de winkelier heeft betaald.

 1. Algemeen

4.1. Betaling
Levering van zaken en diensten vindt alleen plaats tegen contante betaling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat betaling eerst plaats zal vinden na toezending van de factuur/rekening, dient de betaling door de winkelier te zijn ontvangen binnen de termijn die daarvoor op de factuur/rekening is gesteld, welke termijn niet korter dan 8 werkdagen zal zijn. Is op de factuur/rekening geen betalingstermijn gesteld, dan dient de betaling door de winkelier ontvangen te zijn binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur/rekening. Bij overschrijding van deze termijn is de winkelier gerechtigd wettelijke rente over de vordering te berekenen van voormelde betalingstermijn af alsmede alle in redelijkheid gemaakte kosten van incasso.

Indien de factuur/rekening lager is dan € 50.00 is de winkelier gerechtigd om € 6,75 (incl. BTW) administratie- en orderkosten in rekening te brengen.

Alle leveringen die niet tegen contante betaling plaatsvinden geschieden bovendien onder het recht van eigendomsvoorbehoud van de winkelier en wel totdat de klant de factuur vermeerderd met eventuele verschuldigde wettelijke rente en incassokosten volledig zal hebben voldaan.

4.2. Overmacht
De winkelier is voor een tekortkoming niet aansprakelijk voorzover de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend, wat het geval is indien de tekortkoming niet aan zijn schuld is te wijten, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Bij schade aan zaken van klanten, welke zich onder de winkelier bevinden, ten gevolge van brand/inbraak/diefstal of waterschade, is de winkelier ondanks een eventuele overmachtsituatie, gehouden om de betreffende schade aan de klant te vergoeden indien en voor zover hij hiervoor een uitkering ontvangt van zijn verzekeraar.

4.3. Overeenkomsten met klanten, handetend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
De winkelier is niet aansprakelijk voor schade die voor een klant voortvloeit uit een overeenkomst, zoals hiervoor omschreven in de hoofdstukken 1 tot en met 3, voorzover de klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4.4. Het recht op nakoming, ontbinding of schadevergoeding.
Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over het recht van één der partijen op nakoming, ontbinding of schadevergoeding, wordt verondersteld dat aan alle wettelijke vereisten terzake is voldaan, behoudens voorzover één of meerdere van deze vereisten uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is/zijn uitgesloten.

Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr. 900/83 op 15 april 1994.

Leveringsvoorwaarden © Copyright Stichting Nederlandse Fotovakhandel.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: Foto Hafo B.V.

Wagenstraat 67, 2512 AR, Den Haag

[email protected]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Terug naar boven